top of page

Juridische mededeling

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische mededeling

SRL Camping en Gîtes

Rue du Monty nr. 5

B-6820 Florenville

Telefoon: +32/495 54 32 31

Ondernemingsnummer: BE 0860 305 074

Bankrekening: Belfius: BE61 0682 3558 2917 of BE59 0882 5020 4926 Bic: GKCCBEBB

  

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites en mobiele sites, evenals de elementen en toepassingen daarvan, gemaakt door of eigendom van Srl Camping et Gîtes. De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites.

 • SRL Camping et Gîtes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk aan te passen.

 • Door gebruik te maken van de Sites aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die daarop van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Voor het overige is hij verplicht zich te onthouden van elk gebruik van de Sites/applicaties en/of elementen daarvan.

 • In geval van niet-naleving van de Voorwaarden behoudt Srl Camping et Gîtes zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren zonder enige vergoeding.

  Handelsmerken en handelsnamen

 • De namen, logo's, foto's en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (in het bijzonder de logo's, foto's en namen van Camping en Gîtes Srl) zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen en eigendommen van Camping en Gîtes Srl.

 • Elk gebruik van deze of gelijkaardige tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Srl Camping et Gîtes.

Verantwoordelijkheid

 • Srl Camping en Gîtes garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op de Sites. De informatie die beschikbaar is op de Sites, met name die met betrekking tot de producten en diensten die te koop worden aangeboden, evenals de prijzen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Srl Camping et Gîtes besteedt de grootste zorg aan het onderhoud van de site. Indien de Gebruiker desondanks onjuiste of achterhaalde informatie aantreft, wordt hij dringend verzocht dit te melden;

 • Srl Camping et Gîtes wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de sites, de veiligheid van de sites. Deze bepaling is ook van toepassing op computervirussen, fouten of fraude. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

auteursrechten

 • Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Srl Camping et Gîtes._cc781905-5cde-3194- bb3b -136bad5cf58d_ Srl Camping et Gîtes is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op zijn sites, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's... (behalve teksten en afbeeldingen met vermelding van eigendom)

 • Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Respect voor privacy en verwerking van persoonsgegevens

 • Srl Camping en Gîtes en de Gebruiker verbinden zich ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (GDPR ).

 • In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 • Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van SRL Camping et Gîtes wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van Srl Camping et Gîtes en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van de gebruiker van de sites van de Srl Camping en Gîtes

 • In elk geval verzamelt Srl Camping et Gîtes alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de Srl Camping et Gîtes-sites. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.

 • Voornoemde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming en zullen enkel, behoudens andere toestemming van de Gebruiker, worden doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover nodig in het kader van voornoemd doeleinden voor genoemde verwerking. Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt gedurende een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en de relatie (contractueel of niet).

 • Gebruikersgegevens worden in ieder geval na een periode van 7 jaar of in geval van een overeenkomst na het einde van deze laatste periode van 7 jaar uit onze systemen verwijderd, behalve voor wat betreft persoonsgegevens. langer moeten bewaren op grond van specifieke wetgeving of in geval van een lopend juridisch geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.  

 • Door het akkoord dat hij geeft bij het invoeren of meedelen van zijn persoonlijke gegevens of door vrijwillig door te gaan met het surfen op de Sites of door het sluiten van een contract met Srl Camping et Gîtes, stemt de Gebruiker, naast de hierboven gedefinieerde verwerking, in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder beschreven wijze.

Hyperlinks

 • De Site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover Srl Camping et Gîtes deze sites niet kan controleren, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terbeschikkingstelling van deze sites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites. Bovendien kan Srl Camping et Gîtes niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige bewezen of vermeende schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Koekjes

 • Het browsen op de Srl Camping et Gîtes-sites veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

 • Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter configureren om cookies te blokkeren.

Jurisdictie en toepasselijk recht

 • Het Belgisch recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Srl Camping et Gîtes zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.

bottom of page